[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری
تاریخ : 1397/07/07

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری

چاپی : P-433.pdf P-433.pdf تاریخ سند : 1397/07/07 شماره چاپ : 1112

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1014