‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری (1392)»
تاریخ : 1397/07/07
دوره : دهم
شماره ثبت : 433

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری (1392)»

چاپی : 16085.pdf 16085.pdf تاریخ سند : 1397/07/07 شماره چاپ : 1014