[9] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [7]

8 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری»
تاریخ : 1397/07/09
دوره : دهم
شماره ثبت : 372

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری»

چاپی : 16088.pdf 16088.pdf تاریخ سند : 1397/07/09 شماره چاپ : 823