[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
تاریخ : 1397/07/11

نسخه چاپی

عنوان : طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

چاپی : P-415.pdf P-415.pdf تاریخ سند : 1397/07/11 شماره چاپ : 1113

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 985