[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»
تاریخ : 1397/07/16
دوره : دهم
شماره ثبت : 442

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»

چاپی : 16089.pdf 16089.pdf تاریخ سند : 1397/07/16 شماره چاپ : 1030