[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح تشکیل وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»
تاریخ : 1397/07/15

نسخه چاپی

عنوان : طرح تشکیل وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»

چاپی : RAD-437.pdf RAD-437.pdf تاریخ سند : 1397/07/15 شماره چاپ : 1124

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1021