‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری»
تاریخ : 1397/07/23
دوره : دهم
شماره ثبت : 454

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری»

چاپی : 16108.pdf 16108.pdf تاریخ سند : 1397/07/23 شماره چاپ : 1064