[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی»
تاریخ : 1397/07/28
دوره : دهم
شماره ثبت : 423

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی»

چاپی : 16122.pdf 16122.pdf تاریخ سند : 1397/07/28 شماره چاپ : 998