[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند «110» تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور»
تاریخ : 1397/07/28
دوره : دهم
شماره ثبت : 427

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند «110» تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور»

چاپی : 16083-1.pdf 16083-1.pdf تاریخ سند : 1397/07/28 شماره چاپ : 1006