‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1397/07/29

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : C1-451.pdf C1-451.pdf تاریخ سند : 1397/07/29 شماره چاپ : 1139

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1058