[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1397/08/01

نسخه چاپی

عنوان : طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : P-423.pdf P-423.pdf تاریخ سند : 1397/08/01 شماره چاپ : 1146

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 998