‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح بند (110) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
تاریخ : 1397/08/13

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح بند (110) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور

چاپی : P-427.pdf P-427.pdf تاریخ سند : 1397/08/13 شماره چاپ : 1169

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1106