1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح "الحتق یک تبصره به بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)"
تاریخ : 1397/09/06

نسخه چاپی

عنوان : طرح "الحتق یک تبصره به بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)"

چاپی : I-501.pdf I-501.pdf دست‌نویس : ID-501.pdf ID-501.pdf تاریخ سند : 1397/09/14 شماره چاپ : 1203