[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1397/09/03

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

چاپی : P-442.pdf P-442.pdf تاریخ سند : 1397/09/03 شماره چاپ : 1194

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 103