[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(اعاده شده از شورای نگهبان(1))
تاریخ : 1397/09/03

نسخه چاپی

عنوان : لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(اعاده شده از شورای نگهبان(1))

چاپی : C-442.pdf C-442.pdf تاریخ سند : 1397/09/03 شماره چاپ : 1195