1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح "مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی"
تاریخ : 1397/09/11

نسخه چاپی

عنوان : طرح مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی

چاپی : I-506.pdf I-506.pdf دست‌نویس : ID-506.pdf ID-506.pdf تاریخ سند : 1397/09/11 شماره چاپ : 1208