[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهار نظر کارشناسی درباره : «طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه»
تاریخ : 1397/09/25
دوره : دهم
شماره ثبت : 442

نسخه چاپی

عنوان : اظهار نظر کارشناسی درباره : «طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه»

چاپی : 16193.pdf 16193.pdf تاریخ سند : 1397/09/25 شماره چاپ : 1195