[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» ماده (4) و تبصره «1»
تاریخ : 1397/09/25
دوره : دهم
شماره ثبت : 476

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» ماده (4) و تبصره «1»

چاپی : 16194.pdf 16194.pdf تاریخ سند : 1397/09/25 شماره چاپ : 1116