‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «رد طرح دهیاری‏ها»
تاریخ : 1397/09/24
دوره : دهم
شماره ثبت : 44

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «رد طرح دهیاری‏ها»

چاپی : 16191.pdf 16191.pdf تاریخ سند : 1397/09/24 شماره چاپ : 710