‹ وضعیت قبلی [1]

2 › بایگانی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح" تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی"
تاریخ : 1397/09/25

نسخه چاپی

عنوان : طرح" تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی"

چاپی : بايگاني-502.pdf بايگاني-502.pdf تاریخ سند : 1397/09/25 شماره چاپ : 1204