[10] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [8]

9 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
تاریخ : 1397/11/03

نسخه چاپی

عنوان : لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

چاپی : C1-372.pdf C1-372.pdf تاریخ سند : 1397/11/07 شماره چاپ : 1284

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 823