1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری واقتصادی
تاریخ : 1397/11/16

نسخه چاپی

عنوان : طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری واقتصادی

چاپی : I-545.pdf I-545.pdf دست‌نویس : ID-545.pdf ID-545.pdf تاریخ سند : 1397/11/29 شماره چاپ : 1298