[11] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [9]

10 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
تاریخ : 1397/11/23

نسخه چاپی

عنوان : لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

چاپی : P-372.pdf P-372.pdf تاریخ سند : 1397/11/23 شماره چاپ : 1302

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1284، 823