‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح"استفساریه جزء(1) بند (ب) ماده(44) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه افتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
تاریخ : 1397/10/01

نسخه چاپی

عنوان : طرح"استفساریه جزء(1) بند (ب) ماده(44) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه افتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"

چاپی : C1-504.pdf C1-504.pdf تاریخ سند : 1397/11/27 شماره چاپ : 1303

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1206