[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی
تاریخ : 1397/12/13

نسخه چاپی

عنوان : لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی

چاپی : P-335.pdf P-335.pdf تاریخ سند : 1397/12/13 شماره چاپ : 1322

پیوست ها

1397/12/27-پیوست1 پیوست : P335-P1.pdf P335-P1.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1312، 721