[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح تشکیل استان اصفهان شمالی
تاریخ : 1397/12/20

نسخه چاپی

عنوان : طرح تشکیل استان اصفهان شمالی

چاپی : I-552.pdf I-552.pdf دست‌نویس : ID-552.pdf ID-552.pdf تاریخ سند : 1397/12/27 شماره چاپ : 1332