[12] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [10]

11 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
تاریخ : 1397/12/27

نسخه چاپی

عنوان : لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

چاپی : MSH-372.pdf MSH-372.pdf تاریخ سند : 1397/12/27 شماره چاپ : 114982