[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
تاریخ : 1397/12/21

نسخه چاپی

عنوان : لایحه مشارکت عمومی - خصوصی

چاپی : I-556.pdf I-556.pdf دست‌نویس : ID-556.pdf ID-556.pdf تاریخ سند : 1398/01/17 شماره چاپ : 1338