[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک فوریتی (در کمیسیون تصویب شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
تاریخ : 1397/07/08

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

چاپی : C1- 367-G1.pdf C1- 367-G1.pdf تاریخ سند : 1398/01/27 شماره چاپ : 1155

پیوست ها

گزارش اولیه -1398/1/27 پیوست : C1-367.pdf C1-367.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1154، 806