[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی ـ فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی ـ فرهنگی»
تاریخ : 1398/02/14
دوره : دهم
شماره ثبت : 314

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی ـ فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی ـ فرهنگی»

چاپی : 16420.pdf 16420.pdf تاریخ سند : 1398/02/14 شماره چاپ : 1345