[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
تاریخ : 1398/02/15

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

چاپی : P-367.pdf P-367.pdf تاریخ سند : 1398/02/15 شماره چاپ : 1384

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1154، 806