[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
تاریخ : 1398/02/18

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

چاپی : P-519.pdf P-519.pdf تاریخ سند : 1398/02/18 شماره چاپ : 1388

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1375، 1239