[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › نظر شورای نگهبان (عدم وصول) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق بند (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
تاریخ : 1398/02/11

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق بند (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

چاپی : SHM-420.pdf SHM-420.pdf تاریخ سند : 1398/02/11 شماره چاپ : 9783