‹ وضعیت قبلی [7]

8 › ابلاغ به دولت ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1398/03/08

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

چاپی : MD-442.pdf MD-442.pdf تاریخ سند : 1398/03/08 شماره چاپ : 18198