[9] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [7]

8 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق بند (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
تاریخ : 1398/03/22

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق بند (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

چاپی : E2-420.pdf E2-420.pdf تاریخ سند : 1398/03/22 شماره چاپ : 1426

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1410، 1306، 1192، 990