1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
تاریخ : 1398/03/28

نسخه چاپی

عنوان : مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

چاپی : I-584.pdf I-584.pdf دست‌نویس : ID-584.pdf ID-584.pdf تاریخ سند : 1398/03/28 شماره چاپ : 1438