1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اصلاح ماده (2) قانون حمایت خانواده
تاریخ : 1398/03/28

نسخه چاپی

عنوان : اصلاح ماده (2) قانون حمایت خانواده

چاپی : I-586.pdf I-586.pdf دست‌نویس : ID-586.pdf ID-586.pdf تاریخ سند : 1398/03/28 شماره چاپ : 1440