[10] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [8]

9 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن» (اعاده شده از شورای نگهبان 2)
تاریخ : 1398/03/26
دوره : دهم
شماره ثبت : 420

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن» (اعاده شده از شورای نگهبان 2)

چاپی : 16480.pdf 16480.pdf تاریخ سند : 1398/03/26 شماره چاپ : 1426