‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حذف دلار از معاملات بین المللی»
تاریخ : 1398/04/02
دوره : دهم
شماره ثبت : 558

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حذف دلار از معاملات بین المللی»

چاپی : 16484.pdf 16484.pdf تاریخ سند : 1398/04/02 شماره چاپ : 1350