[9] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [7]

8 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی » (اعاده شده از شورای نگهبان
تاریخ : 1398/04/01
دوره : دهم
شماره ثبت : 314

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی » (اعاده شده از شورای نگهبان

چاپی : 16420-1.pdf 16420-1.pdf تاریخ سند : 1398/04/01 شماره چاپ : 1437