[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به بند «الف» ماده (2) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
تاریخ : 1398/04/02

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به بند «الف» ماده (2) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

چاپی : I-588.pdf I-588.pdf دست‌نویس : ID-588.pdf ID-588.pdf تاریخ سند : 1398/04/02 شماره چاپ : 1447