[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
تاریخ : 1398/04/04

نسخه چاپی

عنوان : لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

چاپی : C1-419.pdf C1-419.pdf تاریخ سند : 1398/04/04 شماره چاپ : 1451

پیوست ها

اصلاحیه 1 - 1398/8/22 پیوست : C1-419-1451-E1.pdf C1-419-1451-E1.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 989