‹ وضعیت قبلی [9]

10 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی- فرهنگی
تاریخ : 1398/04/12

نسخه چاپی

عنوان : طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی- فرهنگی

چاپی : SHM-314.pdf SHM-314.pdf تاریخ سند : 1398/04/12 شماره چاپ : 10637