[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: « لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی»
تاریخ : 1398/04/10
دوره : دهم
شماره ثبت : 335

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: « لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی»

چاپی : 16509.pdf 16509.pdf تاریخ سند : 1398/04/10 شماره چاپ : 1312