‹ وضعیت قبلی [2]

3 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح حمایت از آسیب دیدگان از سیل و سوانح طبیعی و پیشگیری از مخاطرات طبیعی
تاریخ : 1398/04/18

نسخه چاپی

عنوان : طرح حمایت از آسیب دیدگان از سیل و سوانح طبیعی و پیشگیری از مخاطرات طبیعی

چاپی : P-557.pdf P-557.pdf تاریخ سند : 1398/04/18 شماره چاپ : 1454