[9] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [7]

8 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» (اعاده شده از شورای نگهبان)
تاریخ : 1398/04/22
دوره : دهم
شماره ثبت : 519

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» (اعاده شده از شورای نگهبان)

چاپی : 16429-1.pdf 16429-1.pdf تاریخ سند : 1398/04/22 شماره چاپ : 1455