[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : لایحه اصلاح بند (الف) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
تاریخ : 1398/04/25

نسخه چاپی

عنوان : لایحه اصلاح بند (الف) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

چاپی : I-599.pdf I-599.pdf دست‌نویس : ID-599.pdf ID-599.pdf تاریخ سند : 1398/04/25 شماره چاپ : 1467