1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده (129) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
تاریخ : 1398/04/30

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده (129) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

چاپی : I-615.pdf I-615.pdf دست‌نویس : ID-615.pdf ID-615.pdf تاریخ سند : 1398/04/30 شماره چاپ : 1489