[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش دو فوریتی (در کمیسیون تصویب شد) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : لایحه اصلاح بند (الف) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
تاریخ : 1398/04/30

نسخه چاپی

عنوان : لایحه اصلاح بند (الف) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

چاپی : C1-599-1488.pdf C1-599-1488.pdf تاریخ سند : 1398/04/30 شماره چاپ : 1488