[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین تکلیف استخدامی کارکنان و مهندسین سازمان نوسازی و تجهیزات مدارس کشور»
تاریخ : 1398/05/02
دوره : دهم
شماره ثبت : 585

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین تکلیف استخدامی کارکنان و مهندسین سازمان نوسازی و تجهیزات مدارس کشور»

چاپی : 16546.pdf 16546.pdf تاریخ سند : 1398/05/02 شماره چاپ : 1439